Autorzy
Aktualności
Regulamin

Regulamin Sklepi Internetowego Kultury Liberalnej www.sklepkl.pl

1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepkl.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, czyli e-Booki) prezentowane w Sklepie Internetowym.
 4. E-book – plik cyfrowy w rozszerzeniu pdf, mobi lub epub niezapisany na nośniku materialnym, w którym zawarty jest kontent przeznaczony do odczytania za pomocą urządzeń elektronicznych, takich jak komputer osobisty, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych i inne.
 5. Sprzedawca – Fundacja Kultura Liberalna, z siedzibą w Warszawie (00-021), przy ul. Chmielnej 15 lok. 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398695, REGON 145847882, NIP 1182080056, e-mail: biuro@kulturaliberalna.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy („Sklep”) działający pod adresem www.sklepkl.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z Sklepu, w tym określa:
  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w Sklepie,
  b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną publikacji wydanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Składanie i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową pod adresem: www.sklepkl.pl
 2. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci pliku elektronicznego.
  W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury jest zobowiązany do podania numeru NIP (osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) albo numer Pesel (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), przed zakończeniem procesu złożenia zamówienia. W przypadku niepodania numeru NIP lub Pesel w trakcie składania zamówienia lub podania go już po złożeniu Zamówienia nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 5. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać nazwę swojej firmę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Więcej na temat przetwarzania danych w § 8.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.

4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 3. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

5. Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  (a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego
  [Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.];
  (b) płatnością za pomocą karty płatniczej. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  (c) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 21 dni Zamówienie zostaje anulowane,
  (d) za pobraniem,
  (e) gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach Sklepu.
 3. Jeśli zakupiony Towar jest produktem elektronicznym, Sprzedawca w ciągu 24 godzin w dniach roboczych wysyła na maila, który został wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, link umożliwiający pobranie zamówionego Towaru. Towar można pobrać tylko jednokrotnie.
 4. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar (niebędący produktem elektronicznym) w ciągu 48 godzin w dniach roboczych od momentu otrzymania zapłaty za Towar. Towar jest wysyłany na adres Kupującego, który został wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 5. Po pobraniu/otrzymaniu Towaru, Klient powinien sprawdzić, czy pobrany/otrzymany Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Klient powinien zwrócić się niezwłocznie do Sprzedającego o sporządzenie protokołu szkody.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest datą jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie Sprzedawcy przez Klienta oświadczenie przed powyższym terminem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

  Dodatkowo wzór formularza dostępny jest również pod adresem www.sklepkl.pl/reklamacje.

 4. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy należy przesłać:
  (a) za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

  Fundacja Kultura Liberalna
  Chmielna 15 lok. 9
  00-021 Warszawa

  lub

  (b) z adresu email podanego w Zamówieniu na adres: shop@sklepkl.pl.

 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

  Fundacja Kultura Liberalna
  ul. Chmielna 15 lok. 9
  00-021 Warszawa

 7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.
 8. Sprzedawca uzależnia zawarcie umowy o sprzedaż E-booka w Sklepie od wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży E-booka. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie umowy o sprzedaż E-booka jest postawienie E-booka do dyspozycji Klienta w taki sposób, iż uzyskuje on możliwość pobrania E-book na swoje urządzenie elektroniczne.

7. Reklamacje

 1. W celu złożenia reklamacji należy przesłać maila zawierającego następujące informacje:

  imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru Towaru i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady,

  na adres: shop@sklepkl.pl

 2. Sprzedawca rozpozna reklamację oraz przekaże Klientowi swoją decyzję, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).

8. Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  (a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  (b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
  (c) w celach określonych w ust 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu Internetowego, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:
  (a) dostosowania Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  (b) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  (c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  (d) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 4. Administratorem danych jest Sprzedawca. W zakresie wybranych usług administratorem danych jest podmiot wyraźnie wskazany na stronie Sklep Internetowej. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Sklep Internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklep Internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

9. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikowania.

Data opublikowania regulaminu: 22.10.2020.

 Załącznik - wzór Formularza odstąpienia od umowy


 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl